30 روز بازگشت

اگر به هر دلیلی از محصول Simplr ناراضی هستید، تماس با ما در 30 روز از دریافت آن.

ما مجوز بازگشت را صادر میکنیم تا بتوانید آن را برای بازپرداخت (منهای حمل و نقل) بازگردانید.

بازپرداخت به حساب کارت اعتباری یا حساب پی پال شما اعطا می شود، بلافاصله پس از دریافت بازپرداخت.