تسمه های سریع دوربین سری M1

ترمینال های دوربین سری سریع M1 سری برای دوربین های کوچک، مانند بدون آینه، میکرو چهار سوم و سنتی دوربین های 35mm ایده آل هستند. همه آنها از همان اتصال استفاده می کنند، بنابراین شما می توانید آنها را بدون زحمت مبادله کنید ... بند گردن را به مچ بند (و پشت) در ثانیه.