Ukubuyiselwa kweSuku lwe-30

Ukuba awonwabanga yimveliso eyi-Simplr ngaso nasiphi na isizathu, unokuyibuyisa kwiintsuku ze-30 zokuyifumana.

Ufuna ukubuyisela into? Cofa apha.