Ukubuyiselwa kweSuku lwe-30

Ukuba awonwabanga yimveliso yeSl Simplr ngaso nasiphi na isizathu, unokubuya okanye usitshintshe kwisithuba seentsuku ezingama-30 zokuyifumana.

Ufuna ukubuyela okanye utshintshe into? Cofa apha.